اين تفاهم نامه با هدف فراهم آوردن زمينه هاي همكاري مشترك آموزشی، پژوهشی و خدماتی فنی و تخصصي و به منظور استفاده از ظرفيت های طرفين به امضاء رسید.

همكاری در ارائه خدمات فنی، تخصصی و مشاوره ای، همكاری در اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك، همكاري در برگزاري دوره ها و سمينارهای تخصصی در زمينه های مورد تحقيق طرفين، استفاده از امكانات طرفين و برخی از موارد ديگر كه در تفاهم نامه قيد شده است از موضوعات اين تفاهم نامه می باشد.

مدت اين تفاهم نامه 12 ماه می باشد كه در صورت توافق طرفين قابل تمديد می باشد.