مشاور ارشد

مهدی نیکویی

مدیر فروش

حامد ملایی

مدیرعامل

افشین خیامی

سرپرست فنی

پوریا صابری مقدم

سرپرست تحقیق و توسعه

مهیار عمژیک

HSE

احمد کلی

مسئول کنترل کیفیت

احمد کلی