مشاور عالی مجموعه

مهدی نیکویی

مدیرعامل

سید احسان حسینی

مدیر کارخانه

افشین خیامی

مدیر اجرایی شرکت

احسان نیکویی

مدیر واحد تحقیق و توسعه

کیمیا یزدانی

مشاور مالی

مسعود قهرمان

مدیر کنترل کیفیت

ایمان اشجعی

معاون فنی و اجرایی

پوریا صابری مقدم

کارشناس آزمایشگاه

احمد کلی

مسئول حسابداری

شیوا میرشاهی

معاون حسابداری - مسئول حقوق و دستمزد

وجیهه نوایی

کارشناس فروش

حامد مولایی