اين تفاهم نامه با هدف فراهم آوردن زمينه هاي همكاري مشترك آموزشی، پژوهشی و خدماتی فنی و تخصصي و به منظور استفاده از ظرفيت های طرفين به امضاء رسید.