توافق نامه استفاده از خدمات

طبق این توافق نامه قراردادی بین شرکت پایدار بتن شرق و ما مشتری محترم منعقد می گردد.

طبق این توافق نامه؛شما مشتری محترم با کمال احترام این اجازه را دارید تا 24 ساعت قبل از تاریخ اجرای پروژه نسبت به کنسل شدن یا اصلاح آن اقدام بفرماید.

چنانچه این بند از توافق نامه رعایت نشود ، شرکت اختیار دارد تا درصدی را از مبلغ کل کسر کند(در صورت پرداخت وجه) و یا اینکه از مشتری گرامی طلب وصول کند.