مقاوم سازی با ژاکت بتنی و ژاکت فلزی

مقاوم سازی با ژاکت بتنی و ژاکت فلزی

مقاوم سازی با ژاکت بتنی  هنگامی که مقاومت موثر بتن کاهش می یابد به این معنی است که مقطع بتن مسلح عضو سازه ای تاب مقاومت در برابر مجموعه نیروهای استاتیکی و دینامیکی را ندارد. بنابراین می توان با افزایش مقطع توان از دست رفته را جبران کرد. افزایش مقطع به معنی کاشت آرماتور دوخت، […]